Mødet i fogedretten

Hvis du ikke indgår en betalingsaftale med Connection, modtager du en indkaldelse til fogedretten. Du har pligt til at møde op.
I særlige tilfælde kan du lade en anden møde for dig, dette kræver at du udfylder fuldmagten, der er vedlagt indkaldelsen.

Læs mere om mødet i fogedretten

Fogedretten forventer, at du under retsmødet redegør detaljeret om din økonomiske situation. Hvis du selv er forhindret i at møde i fogedretten, er det en forudsætning, at den person, der møder for dig, kender til sagen og til dine økonomiske forhold.

Arbejde er ikke en gyldig grund til at udeblive.

I tilfælde af sygdom har du ikke pligt til at møde. Fogedretten kan kræve dokumentation for din sygdom ved en lægeerklæring. Omkostninger i forbindelse med udfærdigelse af en lægeerklæring skal du selv afholde.

I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, kan politiet afhente dig uden yderligere varsel. Du kan ligeledes risikere, at fogedretten beslutter at køre ud og besigtige din bopæl for værdier. Fogedretten anvender låsesmed til at komme ind, hvis du ikke er hjemme. Alle omkostninger i den forbindelse pålægges din sag.

Du skal medbringe alle oplysninger om dine og din husstands økonomiske forhold til mødet for eksempel registreringsattest til bil, matrikelnummer på fast ejendom og oplysninger om kontonumre på bankkonti.

Ved fogedretsmødet

Ved mødet har du pligt til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet, og til at tale sandt. Du kan straffes, hvis du taler usandt i fogedretten. På mødet vil dine muligheder for at betale blive gennemgået. Hvis du ikke kan betale hele gælden straks, kan du normalt indgå en afdragsordning. Afdragsordningen kan dog ikke strække sig over længere tid end 10 måneder, medmindre andet bliver aftalt.

I de tilfælde skal du typisk stille dine eventuelle aktiver for eksempel hus eller bil, til sikkerhed for, at du overholder afdragsordningen. Det kaldes udlæg.

Betaler du de aftalte afdrag til tiden, beholder du rådigheden over tingene. Hvis ikke, kan du risikere, at kreditor anmoder om tvangsauktion over de udlagte genstande, som du så mister. Kan du hverken betale straks eller afdrage, og ejer du intet af værdi, kan du afgive en insolvenserklæring til fogedretten. Det betyder, at du normalt først kan blive indkaldt til fogedretten igen efter 6 måneder.

Hvis du mener, at du ikke skylder pengene, eller vil du gøre indsigelse over andre forhold i sagen, kan du gøre det på mødet. Hvis fogeden ikke kan tage stilling til din indsigelse straks, kan fogeden vælge at udsætte sagen til et nyt møde, hvor der er afsat mere tid til at behandle sagen.

Hvis du er utilfreds med fogedrettens afgørelse, kan du normalt kære den til landsretten.

Du kan betale dit udestående ved at logge ind på vores inkassoportal